ไฟเขียว ! บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ลดหย่อนภาษี 2560 ได้ 1.5 เท่า

ลดหย่อนภาษี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประชาชนนำเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัด ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 มีนาคม ไปลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้ 1.5 เท่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริจาคช่วยเหลือโดย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ร่วมบริจาค สามารถนำค่าใช้จ่าย 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายจริงหักลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้ แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นทั้งปีต้องมียอดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ คำนวณเฉพาะเงินสดบริจาคเท่านั้น

– สำหรับนิติบุคคล ให้นับรวมทั้งทรัพย์สินและเงินสดสำหรับบริจาค นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า เมื่อรวมกับเงินบริจากอื่นทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิขององค์กร

ทั้งนี้ผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้จะต้องบริจาคในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอาการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ต้องยื่นภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ให้สามารถนำไปยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยไม่เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับสัญญา

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้จะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานค่าลดหย่อนในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 ซึ่งจะยื่นแบบแสดงรายได้ในต้นปี 2561 โดยนำจำนวนเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า เช่น หากบริจาคไป 1,000 บาท จะใช้หักลดหย่อนได้ 1,500 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก INN