กองทัพเรือ

กองทัพเรือ
จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้
– ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ส่วนกลาง) กองทัพเรือ โทร.02-475-4521
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา โทร.074-311-451 ต่อ 22067
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต โทร.076-393