ร่วมช่วยเหลือภาคใต้ กับสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี: “สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: สภากาชาดไทย
หมายเลขบัญชี: 045 304190
แฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย
โทรสาร 0 2256 4069 หรือที่ finance@redcross.or.th

บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โทรศัพท์ 0 2251 7614-5
โดยชุดธารน้ำใจสำหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย และดินถล่ม